LEHDEN UUSIN NUMERO

4/2009
Etusivu      Arkisto      Palaute      Yhteystiedot      Tilaa      Omat tiedot     

Tätä tutkitaan oppimisesta: Taidekokemuksia ja lukutaitoa

 

Professori Helena Sederholm tutkii Taideteollisessa korkeakoulussa taiteellista kokemusta. Nykytaiteen katsominen ei ole vain teoksen ymmärtämistä ja ”sisällön” tarkastelua, vaan katsomisessa tietoon yhdistyy katsojan oma kokemus. Visuaalisen ajattelun luonteesta ei tiedetä riittävästi, vaikka taidetta ja taideteoksia sinänsä on tutkittu.

Sederholm pohtii tutkimuksessaan, voiko taiteen toimintatapoja soveltaa kouluopetuksessa. Tätä ei ole aiemmin tutkittu oppimisenkaan kannalta. On odotettavissa, että menetelmästä on suurta hyötyä esimerkiksi autististen koulutuksessa mutta myös monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa tai kaikissa muissa tilanteissa, joissa kielellinen kommunikointi ei ole ongelmatonta.

http://www.uiah.fi

 

Miten luvut ja määrät opitaan?

Akatemiaprofessori Erno Lehtinen tutkii Turun yliopistossa matemaattisen ajattelun ja matemaattisten suoritusten taustalla olevaa käsitystä luvuista ja lukumääristä ja määrällisistä suhteista. Hanke alkaa alkuvuodesta 2010.

Lehtinen on ryhmineen tutkinut yli 15 vuotta lukukäsitteen varhaista kehitystä. Uudessa hankkeessa yhdistetään aiemmat tutkimukset ja niistä tehdyt laajennukset yhteiseksi kokonaisuudeksi ja kehitetään uudenlaista empiiriseen näyttöön perustuvaa teoriaa lukukäsitteen pitkän aikavälin kehityksestä.

Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten oppilaiden varhaisen kehityksen piirteet selittävät myöhempää lukukäsitteen kehitystä ja siinä kohdattavia ongelmia.

http://www.otuk.utu.fi/henkilot/erno_lehtinen.html

 

Lukutaito kodin ja koulun yhteistyönä

Akatemiatutkija Marja-Kristiina Lerkkanen tutkii Jyväskylän yliopistossa vastavuoroisia oppimisprosesseja lukemaan oppimisen, motivaation sekä kodin ja koulun välillä. Tässä pitkittäistutkimuksessa lapsia seurataan viisi vuotta, esiopetuksesta neljännen luokan loppuun.

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lukutaidon oppimisessa välittäviä tekijöitä ovat lapsen sisäiset tekijät, esimerkiksi lapsen kognitiivinen kehitys ja motivaatio, sekä lapsen ympäristötekijät kotona ja koulussa. Aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole kuitenkaan tarkasteltu samanaikaisesti näiden kaikkien tekijöiden eli lapsen sisäisten, vanhempien ja opettajan vaikutusta lasten lukutaidon oppimiseen ja motivaation rakentumiseen pitkittäistutkimuksena aivan lukutaidon kehityksen alkuvuosista.

Tiedetään myös hyvin vähän siitä, millä tavoin nämä vastavuoroiset prosessit mahdollisesti eroavat lukivaikeuksista kärsivillä lapsilla. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Mitkä kognitiiviset taidot ennustavat varhaista lukivaikeuden riskiä jo esiopetusvuonna? 2) Missä määrin lukutaidon ja motivaation kehitys on vastavuoroista? 3) Missä määrin lukutaidon kehitys on vastavuoroisessa suhteessa kotiympäristöön? 4) Missä määrin lukutaidon kehitys on vastavuoroisessa suhteessa esiopetus/kouluympäristöön? 5) Missä määrin vanhempien ja opettajien lapseen kohdistamat uskomukset ja käytänteet sekä aikuisten välinen kongruenssi on yhteydessä lapsen lukutaidon ja motivaation kehitykseen?

Tutkimuksessa seurataan 2 000 lasta neljällä paikkakunnalla. Lisäksi tutkimusprojektiin yhdistyy opettajien perus- ja jatkokoulutusta, joka liittyy lukivaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja tukemiseen sekä opettajien ja vanhempien väliseen yhteistyöhön.

Tutkimus on osa laajempaa tutkimusprojektia Alkuportaat: Lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alussa, joka kuuluu Jyväskylän yliopiston Oppiminen ja motivaatio -huippututkimusyksikköön.

http://www.jyu.fi

 

Aikuiset maahanmuuttajat ja lukutaito

Tohtori Anu Hirsiaho tutkii Tampereen yliopistossa aikuisten maahanmuuttajien lukemista, kirjoittamista ja käytänteitä sekä sitä, miten maahanmuuttajat ja maahanmuuttajatyön ammattilaiset niistä puhuvat.

Tutkimus tehdään suuressa suomalaisessa lähiössä, ja aineisto kerätään osallistuvan havainnoinnin ja teemahaastattelujen avulla. Tässä yhteydessä Euroopan unionin käyttöön ottama termi sosiaalinen osallisuus on tärkeä käsitteellinen laajennus, joka auttaa ymmärtämään lukutaitokoulutuksen materiaalista pohjaa.

Koska julkisessa monikulttuurisuutta koskevassa keskustelussa edelleen vaietaan aikuisten maahanmuuttajien lukutaito-ongelmista, yksi tutkimuksen tavoitteita on jäljittää yksilöllisten ja institutionaalisten vaikenemisen taustoja ja syitä ja etsiä tapoja puhua ongelmista ilman, että tuotettaisiin uudelleen ennalta määrätty kategoria ”luku- ja kirjoitustaidoton maahanmuuttaja”.

http://www.uta.fi

 

PIRJO HIIDENMAA, Hiidenkiven päätoimittajaHiidenkivi
Suomalainen kulttuurilehti

Julkaisijat
Kotimaisten kielten keskus
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomen Kotiseutuliitto
Päätoimittaja
Outi Lauhakangas
P. 0456 347 353
outi.lauhakangas@stellatum.fi

Toimitussihteeri
Tuija Metsäaho
P. 0440 358 690
tuija.metsaaho@stellatum.fi
Toimitus
Hiidenkivi
Stellatum Oy, Purotie 1 B
00380 Helsinki

Kustantaja
Stellatum Oy
Purotie 1 B, 00380 Helsinki
Ilmoitusvaraukset
Anne Paavilainen
P. 09 2245 210, 0400 435 636
anne.paavilainen@stellatum.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset
tilaajapalvelu@stellatum.fi
www.stellatum.fi
P. 03 4246 5301
Tilaushinnat Suomessa:
Kestotilaus 52,32 €
(laskutusväli 12 kuukautta),
määräaikaistilaus 55,59 €
(12 kuukautta)
irtonumero 10 €.